Consiliul local

Atribuțiile Consiliul Local Valea Danului

(1) Consiliul local are iniţiativã şi hotãrãşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autoritãţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercitã urmãtoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societãţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socialã şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetãţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţionalã pe plan intern şi extern.